תפריט

תקנון בטיחות

מדיניות הבטיחות והבריאות בקבוצת גליל 

הנהלת קבוצת גליל מאמינה שבריאות, בטיחות ואיכות הסביבה הם בעדיפות עליונה וחלק בלתי נפרד של
הביצוע העסקי וכגורם מפתח בשמירה על ההתפתחות העסקית של החברה. לפיכך, מערכת ניהול הבטיחות,
מוטמעת בכל פעילותה וכמרכיב חיוני להצלחת החברה.

הנהלת החברה, מחויבת לנושאים הבאים:
לספק סביבת עבודה בטוחה.
למלא אחר כל הדרישות של כל החוקים והתקנים, ונהלי החברה.
למנוע כל הפסד פעילות או נזק לציוד או רכוש, כולל צד שלישי.
לנקוט בכל האמצעים למניעה והפחתת הפגיעה בסביבה.
לקיים הדרכות בטיחות ולקדם את ערנות העובדים, בכל דרג, לנקוט אחריות בטיחותית ולפתח את
יכולותיהם הבטיחותיות והידע שלהם בנושא הבטיחות.
להבטיח את שיתוף הפעולה עם הרשויות הציבוריות, לקוחות, ספקים, ישובים מקומיים ועוד גורמים
המעורבים בנושא הבטיחות.
מעקב ודרישה מקבלני המשנה לנהל נושאי בטיחות בצורה נאותה ובעקביות, על פי דרישות הלקוח,
קבוצת גליל הנדסה, חוקים ותקנות.
לקיים מבדקים תקופתיים של ניהול מערכת הבטיחות בהתאם לדרישת תקן .ISO 45001
Zero Harm Culture
המשמעות המרכזית היא שהחברה נמנעת מכל פעולה תהליך שיש בו משום
סיכון לעובד ומציבה את הבטיחות במקום הראשון. ההנהלה מהווה דוגמא אישית .על-ידי השתתפות
בסיורי בטיחות, קיום שיחות בטיחות, העלאת נושא הבטיחות בישיבה שבועית/חודשית, לקיחת חלק
בחקירת תאונות, ועמידה ביעדי הבטיחות שנקבעו.

דילוג לתוכן